सूचना तथा समाचारइलाका स्तरिय कायशालाकाे तालिका

इलाका स्तरिय कायशालाकाे तालिकाबार्षीक खरिद याेजना र बार्षीक कार्यान्वयन याेजना

बार्षीक खरिद याेजना र बार्षीक कार्यान्वयन याेजनाब्यतिगत घटना दर्ता प्रगति.व.०७२।०७३

ब्यतिगत घटना दर्ता प्रगति.व.०७२।०७३Skip to toolbar