Author Archives for samsher Shahi

दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर

January 15, 2017 2:25 pm Published by Comments Off on दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर


दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर

January 15, 2017 10:54 am Published by Comments Off on दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर

दैलेख जिल्लाका माननीयहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र जि.वि.स. अन्र्तगतका कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पर्क नम्वर 


दैलेख जिल्लाको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको नतिजा विवरण

December 15, 2016 4:00 pm Published by Comments Off on दैलेख जिल्लाको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको नतिजा विवरण

दैलेख जिल्लाको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको नतिजा विवरण 


दैलेख जिल्लाको पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना (२०७२–२०७६)

December 14, 2016 1:44 pm Published by Comments Off on दैलेख जिल्लाको पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना (२०७२–२०७६)

दैलेख जिल्लाको पूर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना (२०७२–२०७६)